Madhya Pradesh Rajya (Tap Vidyut Sanyantra Ki Sthapna) Bhoomi Prabhandhan Niyam -- 2011